Instituut Voor Interventiekunde

Onze Klas Mijn Wereld – een gastcollege van Dorian de Haan en Els Schellekens

 

Onze Klas Mijn Wereld – een gastcollege van Dorian de Haan en Els Schellekens

Leraren zijn een apart slag mensen. Ze hebben ogen op hun rug en voelsprieten voor signalen van verbondenheid of juist sluipende bedreigingen voor de samenhang in de groep. Dat is een rijkdom als het gaat om het werken aan een positief klassenklimaat. Wijs pedagogisch handelen is vaak plegen van interventies op miniformaat, weloverwogen en op een bijna nonchalante manier. Alleen al door strategisch en op het juiste moment aandacht te besteden aan onderlinge contacten kun je werken aan sociale processen in groepen. Daarvoor biedt de methodiek van Onze Klas Mijn Wereld handvatten. Dorian de Haan en Els Schellekens ontwikkelden deze methodiek samen met leerkrachten in de groepen 1 tot en met 4 van acht basisscholen.

Onze Klas Mijn Wereld is gebaseerd op het model voor sociale competentie van Ten Dam en anderen (2003). Daarin zijn drie dimensies onderscheiden: identiteitsvorming, het ontwikkelen van sociale relaties en groepsvorming. De methodiek verbindt aan deze drie dimensies als leidende pedagogische principes: aandacht, binding, communicatie en diversiteit, het ABCD van Onze Klas Mijn Wereld. Betekenisvol taalonderwijs en het zinvol en verstandig gebruik van ICT in de klas zijn belangrijke pijlers van de activiteiten, werkvormen en pedagogische middelen.

Bij alle drie dimensies staan de sociale processen in de klas centraal. Zo is de aandacht voor identiteitsvorming en het individuele kind gekoppeld aan de positie van het kind in de klas: de leerkrachten kunnen zelfvertrouwen bij alle leerlingen bevorderen door ze ook op een positieve manier naar elkaar te laten kijken en sociale relaties versterken door bewust verrassende koppels te vormen

Onze Klas Mijn Wereld heeft een website opgeleverd (www.onzeklasmijnwereld.nl) met zo’n 50 activiteiten voor de groepen 1 tot 4 en een boek met de ontwikkelingspsychologische achtergrond, de pedagogische principes die daaruit volgen en (een samenvatting van) de interventies die leraren kunnen toepassen in hun klas.

Dorian de Haan studeerde Algemene Taalwetenschap en promoveerde in 1994 op het proefschrift ‘Deep Dutch. Towards an operationalization of school language skills’. Haar onderzoek heeft betrekking op taalontwikkeling in kindercentra en basisschool in relatie tot de sociale en cognitieve ontwikkeling.

Dorian is verbonden aan de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht en lector Ontwikkelingsgericht Onderwijs aan de Hogeschool Inholland. Haar werkterreinen zijn taalontwikkeling, ontwikkeling in intercultureel perspectief en de sociaal-historische theorievorming rond ontwikkeling.

.Dorian_de_Haan

Els Schellekens studeerde Nederlands en was tien jaar docent aan de Rijkspedagogische Academie en de Kleuterleidsters Opleiding (KLOS) in Alkmaar. Bij de Anne Frank Stichting ontwikkelde zij projecten op het gebied van intercultureel onderwijs waaronder Intercultureel Leren in de Klas, aan de slag met verschillen en Dit ben ik, een intercultureel lespakket voor jonge kinderen. Sinds 2007 werkt Els als zelfstandig pedagoog (www.bureau-els.nl) aan projecten rond diversiteit.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Voor dit gastcollege kun je je inschrijven via het inschrijfformulier, of stuur een mail aan: instituut@instituutvoorinterventiekunde.nl  Deelname kost 25 euro (ex BTW).

Plek: Instituut voor Interventiekunde, WG-Plein 255 Amsterdam. Het college wordt afgesloten met een borrel (bij de prijs inbegrepen).

Tijd: van 19 uur tot 21 uur.

Meld je aan