Instituut Voor Interventiekunde

Algemene voorwaarden

Het Instituut voor Interventiekunde – Algemene voorwaarden opleidingen
Versie december 2016 – gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34234893
I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden opleidingen (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
– Instituut voor Interventiekunde: het Instituut voor Interventiekunde gevestigd te Amsterdam aan de Spaarndammerstraat 61 A 3, tevens handelend onder de namen: “Wick van der Vaart” en “Al Practitioner” en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34234893.
– Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst met het Instituut voor Interventiekunde en/of een Overeenkomst met het Instituut voor Interventiekunde aangaat.
– Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en het Instituut voor Interventiekunde op grond waarvan het Instituut voor Interventiekunde diensten verleent op het gebied van opleidingen en trainingen.
– Opleiding: de dienst waarbij het Instituut voor Interventiekunde standaard groepsgewijze trainingen/opleidingen, leergangen, workshops, masteropleidingen en postmasteropleidingen, zoals
vermeld op de website van het Instituut voor Interventiekunde aanbiedt, waar deelnemers zich op individuele basis voor kunnen inschrijven.
– Opleidingsgeld: de tarieven van de Opleidingen.
– Annulering: de schriftelijke opzegging van de Overeenkomst tot deelname aan een Opleiding door Opdrachtgever.
– Opleidingsmateriaal: documenten, modellen, technieken, instrumenten, software en ander materiaal dat door het Instituut voor Interventiekunde in het kader van de Opleiding aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
– Partijen: Opdrachtgever en het Instituut voor Interventiekunde gezamenlijk.

1.2 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van het Instituut voor Interventiekunde en de Opdrachtgever. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt door Het Instituut voor Interventiekunde uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden en van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk, waaronder in deze tevens wordt verstaan per email,
door het Instituut voor Interventiekunde zijn vastgelegd dan wel bevestigd.

Artikel 2. De totstandkoming van Overeenkomsten

2.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en het Instituut voor Interventiekunde komt tot stand doordat het Instituut voor Interventiekunde het door de Opdrachtgever ingevulde (digitale) aanmeldingsformulier voor de desbetreffende Opleiding schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd. De bevestiging zal gebruikelijk binnen een termijn van 14 kalenderdagen aan de Opdrachtgever
worden toegezonden.
2.2 Bij gebreke van een opdrachtbevestiging dan wel een schriftelijk ondertekend stuk wordt het bestaan van een Overeenkomst afgeleid uit het feit dat een Opdrachtgever bij een activiteit van een Opleiding aanwezig is geweest. Opdrachtgever aanvaardt door zijn aanwezigheid de door het Instituut voor Interventiekunde gehanteerde voorwaarden.

Artikel 3. Overmacht bij Het Instituut voor Interventiekunde
3.1 I ndien het Instituut voor Interventiekunde door overmacht verhinderd is zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen, wordt de termijn waarbinnen het Instituut voor Interventiekunde zijn verplichtingen dient na te komen verlengd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: iedere van de wil van het Instituut voor Interventiekunde onafhankelijke omstandigheid, inclusief maar niet beperkt tot ziekte van bij het Instituut voor Interventiekunde werkzame personen en tekortkomingen van door het Instituut voor Interventiekunde ingeschakelde
derden, mits het Instituut voor Interventiekunde zich ervoor heeft ingespannen om voor vervanging van de zieke personen of tekortschietende derden te zorgen.
3.2 Heeft de overmachtssituatie langer dan twee maanden geduurd, of staat vast dat deze langer dan twee maanden zal duren, dan hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden voor het deel dat door het Instituut voor Interventiekunde nog niet is nagekomen.
Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel 4. Prijzen, Opleidingsgeld en betaling
4.1 Het Opleidingsgeld is in Euro’s en is exclusief omzetbelasting en overige overheidslasten. De Opdrachtgever draagt het koersrisico in het geval van betaling in vreemde valuta.
4.2 Tenzij schriftelijk anders door het Instituut voor Interventiekunde en de Opdrachtgever overeengekomen, zijn in het Opleidingsgeld in ieder geval niet begrepen: de reis-, verblijfs- en arrangementskosten, alsmede de kosten voor voorgeschreven en aanbevolen literatuur, tentamenkosten en (externe) examengelden.
4.3 In afwijking van hetgeen in artikel 4.2 is bepaald, geldt dat voor de postmasteropleidingen, die gestart zijn na 1 januari 2017 de kosten die ingevolge de abituriëntenregeling
verschuldigd zijn in het Opleidingsgeld zijn inbegrepen.
4.4 Indien de Opdrachtgever zich inschrijft voor twee of meer Opleidingen is hij gehouden om voor iedere Opleiding het gehele bedrag aan Opleidingsgeld te voldoen.
4.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt het volledige bedrag aan Opleidingsgeld door het Instituut voor Interventiekunde door middel van een factuur in één keer in rekening gebracht. De factuur bevat de gegevens die bij aanmelding of in de navolgende (e-mail)correspondentie door Opdrachtgever aan het Instituut voor Interventiekunde zijn verschaft. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan het Instituut voor Interventiekunde verstrekte gegevens en informatie.
4.6 De Opdrachtgever zal de gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen of verrekeningen betalen. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de opleiding. Iedere betalingstermijn is fataal. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder enige ingebrekestelling in verzuim en zijn alle vorderingen van het Instituut voor Interventiekunde op de Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. Voorts is de Opdrachtgever vanaf de vervaldag de wettelijke rente dan wel wettelijke handelsrente zoals bedoeld in de artikelen 6:119 BW en 6:119a BW verschuldigd. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot inning van het verschuldigde voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van EUR 250,–.
4.7 Bij niet tijdige of gedeeltelijke betaling door Opdrachtgever, heeft het Instituut voor Interventiekunde het recht Opdrachtgever, althans degene die namens Opdrachtgever wenst deel te nemen de toegang tot de Opleiding te weigeren.
4.8 De Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens het Instituut voor Interventiekunde op te schorten.

4.9 Reclames omtrent een factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij het Instituut voor Interventiekunde zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in
behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
4.10 Het Instituut voor Interventiekunde kan indien zij daar redenen toe ziet aan een individuele Opdrachtgever een korting verstrekken op het Opleidingsgeld. Iedere korting is slechts
geldig in de door het Instituut voor Interventiekunde vastgestelde actieperiode en voor de door het Instituut voor Interventiekunde aangewezen individuele Opdrachtgever. In geen geval kan een Opdrachtgever aanspraak maken op een korting die door het Instituut voor Interventiekunde aan een ander dan Opdrachtgever is verstrekt.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
5.1 De dienstverlening door het Instituut voor Interventiekunde kwalificeert als een inspanningsverplichting.
5.2 Opdrachtgever is verplicht zich naar het oordeel van het Instituut voor Interventiekunde behoorlijk te gedragen tijdens de lessen.
5.3 Het Instituut voor Interventiekunde is gerechtigd:
a. het training- en of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering;
b. zowel voor aanvang van de Opleiding als gedurende de Opleiding de planning van de Opleiding voor wat betreft datum en tijd te wijzigen in geval van onvoldoende aanmeldingen of in verband met de beschikbaarheid van een docent;
c. zowel voor aanvang van de Opleiding als gedurende de Opleiding de plaats van bijeenkomsten van de Opleiding te wijzigen;
d. te allen tijde zonder opgave van redenen een Opleiding af te gelasten of deelname aan een Opleiding te weigeren. In het geval een Opleiding wordt afgelast krijgen reeds ingeschreven deelnemers hiervan schriftelijk een bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd binnen een periode van 30 dagen na afgelasting.
e. de maximale groepsgrootte van een Opleiding, indien deze op de website van het Instituut voor Interventiekunde is aangegeven, met maximaal 2 deelnemers te verhogen
5.4 Het Instituut voor Interventiekunde is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de Overeenkomst, diensten van derden te betrekken.

Artikel 6. Annulering en einde Overeenkomst
6.1 Annulering van een Opleiding dient uiterlijk dertig kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de eerste activiteit van de betreffende Opleiding te geschieden.
6.2 Bij Annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de Opleiding is de Opdrachtgever verplicht 10% van het Opleidingsgeld te voldoen.
6.3 Bij Annulering tussen 30 dagen en 15 dagen voor aanvang van de Opleiding is de Opdrachtgever verplicht 20% van het Opleidingsgeld te voldoen.
6.4 Bij Annulering tussen 15 dagen en 24 uur voor aanvang van de Opleiding is de Opdrachtgever verplicht 50% van het Opleidingsgeld te voldoen.
6.5 Bij Annulering vanaf 24 uur voor aanvang, of na aanvang van de Opleiding is de Opdrachtgever verplicht 100% van het Opleidingsgeld te voldoen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.6 Bij beëindiging van de Overeenkomst voor het einde van de Opleiding vervallen reeds behaalde resultaten van Opdrachtgever, met uitzonderingen van de resultaten, die behaald zijn in de Postmaster; deze blijven tot twee (2) jaar nadat zij zijn behaald geldig.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Het Instituut voor Interventiekunde spant zich in voor een goede kwaliteit van de Opleiding. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloedsfeer van het Instituut voor Interventiekunde liggen. Het Instituut voor Interventiekunde geeft daarom geen garanties ten aanzien van het resultaat van de door het Instituut voor Interventiekunde verzorgde Opleiding.
7.2 Het Instituut voor Interventiekunde alsmede zijn werknemers en door het Instituut voor Interventiekunde ingehuurde derden zijn niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever of door derden geleden schade behoudens voor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het Instituut voor Interventiekunde. Het Instituut voor Interventiekunde is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingschade en winst- of omzetderving.
7.3 De aansprakelijkheid van het Instituut voor Interventiekunde alsmede van haar werknemers en door het Instituut voor Interventiekunde ingehuurde derden is, onverminderd het in dit artikel bepaalde, beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van het Instituut voor Interventiekunde.
7.4 De Opdrachtgever zal het Instituut voor Interventiekunde vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de Overeenkomst en hij zal het Instituut voor Interventiekunde alle schade vergoeden die het Instituut voor Interventiekunde lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 8. Verzuim/ontbinding
8.1 Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke voor hem voortvloeien uit de Overeenkomst, heeft het Instituut voor Interventiekunde het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving,
zonder dat het Instituut voor Interventiekunde tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd zijn overige rechten.
8.2 In het geval waarin de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling is het Instituut voor Interventiekunde gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever onmiddellijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden oor middel van een schriftelijke kennisgeving, één en ander onverminderd zijn overige rechten.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Het Opleidingsmateriaal en al het materiaal dat verband houdt met de door het Instituut voor Interventiekunde verzorgde Opleiding, waaronder maar niet beperkt tot de toegang(-
scodes) voor en informatie in Dropbox of een ander medium blijft te alle tijden eigendom van het Instituut voor Interventiekunde. De intellectuele eigendomsrechten op het Opleidingsmateriaal en al het materiaal dat verband houdt met de door het Instituut voor Interventiekunde verzorgde Opleiding blijven daarmee berusten bij het Instituut voor Interventiekunde.
9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het Opleidingsmateriaal en al het materiaal dat verband houdt met de door het Instituut voor Interventiekunde verzorgde Opleiding voor een ander doel dan voor de betreffende Opleiding te gebruiken.
9.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is het Opdrachtgever niet toegestaan het Opleidingsmateriaal en al het materiaal dat verband houdt met de door het Instituut voor Interventiekunde verzorgde Opleiding te verveelvoudigen, te vervreemden of aan een derde ter beschikking te stellen.

Artikel 10. Verwerken en verstrekken van persoonsgegevens
10.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst met de Opdrachtgever worden verkregen wordt door het Instituut voor Interventiekunde strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.
10.2 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door het Instituut voor Interventiekunde is de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever.
10.3 De verwerking van de persoonsgegevens ter uitvoering van de in lid 1 genoemde Overeenkomst heeft -onder meer maar niet uitsluitend- tot doel het mogelijk van:
a. het geven van Opleidingen;
b. toegang geven tot met de Opleiding verband houdende events;
c. het toegang geven tot digitale leeromgevingen, met de Opleiding verband houdende LinkedIn groepen, de voor de Opleiding gebruikte Dropbox en eventueel toekomstige leerplatformen. ;
d. het op de hoogte houden van Opdrachtgever over gerelateerde Opleidingen.
10.4 De verwerking van persoonsgegevens levert informatie op over het gebruik van de Opleiding en wordt door het Instituut van Interventiekunde benut voor het genereren van het niet
tot de persoon herleidbare informatie in de vorm van statistische en andere overzichten voor beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden.
10.5 Opdrachtgever mag de persoonsgegevens die zij via het Instituut voor Interventiekunde ontvangt louter verwerken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en
overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.
10.6 Persoonsgegevens worden door het Instituut van Interventiekunde niet aan derden verstrekt: tenzij
a. Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming hiertoe heeft gegeven;
b. de wet tot het verstrekken van persoonsgegevens verplicht of de informatie onderzocht wordt door een daartoe bevoegde autoriteit in het kader van de opsporing en/of vervolging van
strafbare feiten;
c. in de situatie dat een Opdrachtgever ervoor kiest zich te laten opnemen in het abituriënten register van SPWO.

Artikel 11. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
11.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden mochten ontstaan, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gelderland, locatie
Arnhem, met dien verstande dat het Instituut voor Interventiekunde het recht heeft vorderingen tegen de Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke instanties die op grond van de wet bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.